algemene voorwaarden

/ Algemene voorwaarden van Eleven Digital

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begrippen

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

Artikel 5 Toegang, gebruiksregels en handhaving

Artikel 6 Gebruik van de Toepassingen

Artikel 7 Annuleren

Artikel 8 Nadere voorschriften en instructies

Artikel 9 Ondersteuning, trainingen en nadere dienstverlening

Artikel 10 Klachten

Artikel 11 Prijzen

Artikel 12 Betaling en opeisbaarheid

Artikel 13 Retentierecht

Artikel 14 Overmacht

Artikel 15 Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

Artikel 16 Herroepingsrecht

Artikel 17 Inroepen Herroepingsrecht en kosten

Artikel 18 Uitzonderingen Herroepingsrecht

Artikel 19 Opschorting en einde van de Overeenkomst

Artikel 20 Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten

Artikel 22 Cookies

Artikel 23 Privacy en vrijwaring

Artikel 24 Marketing

Artikel 25 Toepasselijk recht en geschillen

Begrippen
In deze Algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 1. Contract: de schriftelijke vastlegging door Eleven Digital van de inhoud van de Overeenkomst.
 2. Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Eleven Digital of Afnemer.
 3. Eleven Digital te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54643260.
 4. Afnemer: iedere partij, zoals een Consument of Bedrijf, die met Eleven Digital een overeenkomst sluit met betrekking tot opdracht, bemiddeling of anderszins.
 5. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 6. Bedrijf: een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
 7. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend – begrepen de Afnemer).
 8. Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen Eleven Digital en Afnemer tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
 9. Diensten: digital marketing, online advertising en alle andere diensten die door Eleven Digital aan Afnemer geleverd worden.
 10. Toepassingen: alle mogelijke door Eleven Digital ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen en of producten van Eleven Digital.
 11. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht.
 12. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
 13. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden bijgevoegde Europese modelformulier voor herroeping die Eleven Digital voor de toepasselijke producten of diensten ter beschikking stelt en die een Afnemer kan invullen wanneer hij of zij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht

  Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, overeenkomsten met, leveringen en diensten van Eleven Digital met de Afnemer.
 2. Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
 3. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van Eleven Digital.
 4. Waar er andere regels voor Consumenten gelden ten aanzien van deze algemene voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

 1. Alle door Eleven Digital uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, ook indien er een termijn aanvaarding of geldigheidsduur is vermeld, en kunnen te allen tijde door Eleven Digital worden herroepen.
 2. Een overeenkomst tussen Eleven Digital en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Eleven Digital een e-mail (of ander elektronisch bericht dat leesbaar en reproduceerbaar is) van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Eleven Digital dan wel wanneer Eleven Digital (of een Derde namens Eleven Digital) het bestelproces op de website heeft doorlopen ofwel met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 3. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen door Afnemer slechts bewezen worden door een schriftelijke bevestiging daarvan van Eleven Digital.
 4. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen termijnen door Eleven Digital worden overschreden. Zo’n overschrijding wordt niet aangemerkt als een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de verbintenissen door Eleven Digital en Afnemer heeft in geval van zo’n overschrijding geen recht op schadevergoeding, opzegging, ontbinding en/of opschorting.
 5. Alle door Eleven Digital uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn steeds gebaseerd op de informatie die door Afnemer aan Eleven Digital ter beschikking is gesteld.
 6. Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de Toepassingen of Diensten.

  Uitvoering van de Overeenkomst  – algemeen

 1. Door Eleven Digital vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
 2. Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Eleven Digital, na het uitblijven van de overeengekomen prestatie binnen de overeengekomen tijd per aangetekende brief een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog de prestatie te verrichten, en de prestatie door Eleven Digital ook binnen deze termijn uitblijft.
 3. Eleven Digital zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
 4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
 5. Afnemer zorgt voor eigen rekening en risico ervoor dat Eleven Digital tijdig en onbelemmerd zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Dit houdt onder meer (maar niet uitsluitend) in dat Eleven Digital of de door hem ingeschakelde Derde(n), zodra hij op de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn aangekomen, hun werkzaamheden onder goede omstandigheden en niet belemmerd kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten.
 6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Afnemer ervoor dat Eleven Digital of de door Eleven Digital ingeschakelde Derde(n) voor rekening van Afnemer op tijd kunnen beschikken over:
 7. alle gegevens (waarvan Afnemer redelijkerwijs dient te vermoeden dat) die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, en
 8. Toegang tot alle plaatsen die Eleven Digital moet kunnen betreden voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 9. Toegang tot het netwerk van Afnemer voor zover dit kan bijdragen aan de goede uitvoering van de Overeenkomst, en
 10. de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen, en medewerking van Derden en werknemers van Afnemer.
 11. Afnemer staat er voor in dat de door of namens hem aan Eleven Digital verstrekte gegevens en voorzieningen als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Afnemer dient op eigen initiatief zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Eleven Digital ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Eleven Digital, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende periode opgeschort.
 12. Afnemer blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
 13. het bestuur en de bedrijfsvoering van zijn bedrijf/organisatie, de uitoefening van de activiteiten van zijn bedrijf/organisatie en zijn eigen zakelijke aangelegenheden;
 14. de door Afnemer genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door Eleven Digital geleverde diensten wenst te baseren, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan;
 15. de door Afnemer genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.   
 16. Eleven Digital heeft het recht om hulppersonen waaronder ondergeschikten en Derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

  Toegang, gebruiksregels en handhaving

 1. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker is gebonden aan een aantal regels.
 2. Het kan zijn dat een Toepassing is afgeschermd door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is de Afnemer en de Gebruiker verboden de toegangsgegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd. Gebruikers die niet door Eleven Digital als zodanig zijn geregistreerd, door Eleven Digital zijn aangewezen of anderszins toestemming hebben gekregen van Eleven Digital, mogen geen gebruik maken van de Toepassingen.
 3. De Afnemer is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Afnemer, ongeacht of deze zijn verricht door de Afnemer, bij de Afnemer werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Afnemer.
 4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de regels van Eleven Digital en regels van Derden waarvan Eleven Digital of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
 5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.
 6. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schade toebrengen aan Eleven Digital. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op de Toepassingen, het netwerk of het apparaat van de Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
 7. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andere Gebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van Eleven Digital of de toestemming van de andere Gebruiker is niet toegestaan.
 8. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een Derde.
 9. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
 10. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door Eleven Digital toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
 11. Indien Eleven Digital enig onoorbaar gedrag constateert, van de Afnemer dan wel van een Gebruiker, is Eleven Digital gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Afnemer en/of Gebruiker definitief of voor een door Eleven Digital te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen. Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de aanbevelingen c.q. instructies van Eleven Digital met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen, zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, het niet naleven van de Overeenkomst, deze voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag. Artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.
 12. Indien Eleven Digital enig onoorbaar gedrag constateert, van de Afnemer dan wel van een Gebruiker, is Eleven Digital daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale schadevergoeding is de Afnemer in dat geval de nog niet door de Afnemer aan Eleven Digital betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst aan Eleven Digital verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door Eleven Digital terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor Eleven Digital om de volledige schade op de Afnemer te verhalen. Artikel 8 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

  Gebruik van de Toepassingen

 1. De Afnemer krijgt uitsluitend van Eleven Digital een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is.
 2. De Afnemer en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de aanwezigheid van hardware.
 3. De Afnemer en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.
 4. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Eleven Digital heeft de mogelijkheid periodiek een nieuwe versie uit te brengen. De Afnemer en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de Afnemer en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.
 5. Voor nadere dienstverlening naast het gebruik van de Toepassingen, dient de Afnemer in overleg te treden met Eleven Digital, waarna Eleven Digital de mogelijkheid heeft een offerte aan de Afnemer aan te bieden.
 6. De Afnemer  en Gebruiker blijven rechthebbende van de door de Afnemer en Gebruiker aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Afnemer en Gebruiker blijven tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Eleven Digital heeft het recht de door de Afnemer en Gebruiker aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren, voor zover Eleven Digital dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Eleven Digital) voor de optimale werking van de Toepassingen. Eleven Digital zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.
 7. Eleven Digital kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Afnemer en Gebruiker of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Eleven Digital aangegeven, een andere browser dan door Eleven Digital aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Eleven Digital met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

  Annuleren

 1. Annulering door verhindering van Afnemer voor de overeengekomen marketing diensten dient schriftelijk of per e-mail te geschieden naar digital@eleven.ventures. Al hetgeen is overeengekomen ten aanzien van andere Diensten dan hiervoor opgenoemd kan niet worden geannuleerd tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 2. Bij Annulering gelden de volgende regels;
 3. vindt de annulering langer dan 14 dagen voorafgaand aan de Dienst plaats dan is annulering kosteloos.
 4. vindt de annulering binnen 1 tot 14 dagen voorafgaand aan de Dienst plaats dan wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 5. Indien Afnemer vanaf 1 dag tot op de dag dat de Dienst plaatsvindt, annuleert dan wordt de volledig overeengekomen prijs (100%) in rekening gebracht.

  Nadere voorschriften en instructies

 1. Zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als na het einde van de Overeenkomst, dienen de Afnemer en de Gebruikers zich aan een aantal voorschriften te houden, die niet staan vermeld in deze voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet uitsluitend) op het gebruik van de Toepassingen en Diensten. Ook kunnen door of namens Eleven Digital nadere instructies worden gegeven over onder meer (maar niet uitsluitend) het gebruik van de Diensten en Toepassingen.
 2. De Afnemer zal zich aan al deze nadere voorschriften en instructies (als bedoeld in het vorige lid) houden. De Afnemer zal er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle bij haar werkzame of aan haar gelieerde personen (zoals – maar niet uitsluitend – haar werknemers) zich ook houden aan alle nadere voorschriften. De gedragingen van alle bij haar werkzame of aan haar gelieerde personen worden toegerekend aan de Afnemer.
 3. Eleven Digital heeft het recht deze algemene voorwaarden, en de voorschriften en instructies als bedoeld in het eerste lid van dit artikel te wijzigen. Eleven Digital zal deze wijzigingen voor zover mogelijk steeds bekendmaken via haar website. De Afnemer en de Gebruikers zullen zich ook aan deze gewijzigde voorwaarden, voorschriften en instructies houden.
 4. Gedragingen van alle bij de Afnemer werkzame of aan haar gelieerde personen die strijd opleveren met de wet- en regelgeving, de Overeenkomst, deze voorwaarden of de nadere voorschriften of instructies, leveren een toerekenbare tekortkoming op in de nakoming van de verplichtingen door de Afnemer tegenover Eleven Digital.

  Klachten

 1. Klachten met betrekking tot uitvoering van de Overeenkomst, de geleverde Diensten en Toepassingen, andere services of de factuur dienen schriftelijk binnen vijf (5) werkdagen na de datum waarop de Dienst of Toepassing heeft plaatsgevonden of het product is geleverd, waarover Afnemer klaagt, dan wel binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking van het gebrek indien Afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Eleven Digital volledig en duidelijk omschreven kenbaar te worden gemaakt.
 2.  Klachten als bedoeld in het vorige lid schorten de betalingsverplichting van Afnemer niet op.
 3.  Afnemer kan geen beroep meer doen op een tekortkoming in de prestatie c.q. kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is uitgevoerd c. afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien de termijnen en voorwaarden als genoemd in dit artikel niet zijn nageleefd. In dat geval heeft Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
 4. Afnemer kan klachten melden via onder meer digital@eleven.ventures. Het is daarnaast voor Consumenten die via de webshop van Eleven Digital producten hebben afgenomen, in de Europese Unie ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR staat voor Online Dispute Resolution.
 5. In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Eleven Digital de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw afleveren c.q. verrichten van de afgekeurde Diensten en Toepassingen, of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een terugbetaling naar evenredigheid van door Afnemer al betaalde bedrag.

  Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes, op de website en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Eleven Digital in euro’s, inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Eleven Digital worden doorberekend aan Afnemer als de nakoming van de Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
 3. Indien Afnemer een Consument is geldt het volgende lid:
  Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, mag door Eleven Digital slechts worden doorberekend aan Afnemer met toestemming van Afnemer. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien zij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

  Betaling en opeisbaarheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling zonder opschorting en/of verrekening binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden. In geval van campagnebudgetten hoger dan €2500 per maand, wordt 50% bij aanvang gefactureerd. Afnemer kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of Diensten, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Eleven Digital verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
 3. Afnemer is aansprakelijk voor alle werkelijke door Eleven Digital gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Afnemer, met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur.
 4. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Eleven Digital een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Eleven Digital heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden en zijn schade (waaronder begrepen – maar niet uitsluitend – winstderving) op Afnemer te verhalen.
 5. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Eleven Digital te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Eleven Digital uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
 6. Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.

  Retentierecht
  Wanneer Eleven Digital goederen van Afnemer onder zich heeft, is Eleven Digital gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Eleven Digital op dat moment op Afnemer heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige Overeenkomst, enige andere Overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

  Overmacht

 1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Eleven Digital naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Eleven Digital geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Eleven Digital niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Eleven Digital, van Afnemer of van Derden waarvan Eleven Digital op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen of belemmeringen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement, surseance van betaling of belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van c.q. bij een of meerdere van zijn toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Eleven Digital (waaronder – maar niet uitsluitend – de heer Matthijs Numan).
 3. Eleven Digital heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Eleven Digital zijn verbintenis had moeten nakomen.

  Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

 1. Hoewel Eleven Digital al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Eleven Digital niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Eleven Digital spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Eleven Digital dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Eleven Digital.
 2. Eleven Digital is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
 3. Eleven Digital garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Afnemer en Gebruiker dienen er zelf voor te zorgen dat het netwerk van de Afnemer en Gebruiker en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
 4. Voor het aanbieden van de Toepassingen is Eleven Digital in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Toepassingen, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover Eleven Digital, de Afnemer en/of de Gebruiker. Eleven Digital kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van Eleven Digital, de Afnemer of de Gebruiker. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden liggen voor de Afnemer ter inzage op het kantoor van Eleven Digital.

  Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van bepaalde producten en diensten tijdens de Bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden. Eleven Digital mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze is niet verplicht om een reden op te geven.
 2. Indien de herroeping ziet op een bestelde Dienst die binnen de Bedenktijd van 14 dagen aanvangt verzoekt de Consument om directe levering en doet de Consument afstand van zijn of haar recht op ontbinding zodra de Dienst volledig is geleverd. Indien de Consument herroept en er reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden wordt naar evenredigheid een gedeelte van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.
 3. Tijdens de Bedenktijd is de Consument verplicht om zorgvuldig om te gaan met het fysieke product en de verpakking. De Consument zal het product alleen uitpakken of gebruiken om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 4. Eleven Digital kan de Consument de kosten van de eventuele waardevermindering van het product welke is ontstaan door verdere gebruik dan toegestaan in lid 1 omschreven in rekening brengen en/of verrekenen met het terug te storten bedrag.
 5. De Consument dient het product zo snel mogelijk terug te sturen naar Eleven Digital of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Eleven Digital, en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, tenzij de Eleven Digital zelf heeft aangeboden om de producten op te halen. De Consument heeft zich aan de terugzendtermijn in ieder geval gehouden als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is geëindigd.
 6. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en in overeenstemming met de door Eleven Digital verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 8. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege (automatisch) ontbonden.
 9. Als de Consument een of meerdere artikelen uit de bestelling houdt, dan krijgt de Consument alleen de kosten van de rest van de bestelling terug, niet de verzendkosten of eventuele administratiekosten.
 10. De kosten voor het (terug)verzenden van de te retourneren producten aan Eleven Digital komen voor rekening van de Consument.
 11. Eleven Digital gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel welke de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 12. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Eleven Digital de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

  Opschorting en einde van de Overeenkomst

 1. Eleven Digital behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Eleven Digital nakomt. Onder opschorting door Eleven Digital wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Afnemer en de Gebruikers tot de Toepassingen.
 2. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Eleven Digital gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden door Eleven Digital conform de vorige leden, dient de Afnemer het resterende deel van de hoofdsom te voldoen, onverminderd het recht van Eleven Digital aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade hoger is.
 4. In geval van overeenkomsten voor bepaalde tijd heeft Eleven Digital het recht de Overeenkomst na ommekomst van de duur daarvan, deze niet te verlengen en daarmee te stoppen met de dienstverlening tegenover de Afnemer en/of de Gebruikers. Tevens heeft Eleven Digital het recht om in geval van een Overeenkomst van onbepaalde tijd deze te beëindigen met een opzegtermijn van een maand.
 5.  Voor het aanbieden van de diensten en Toepassingen is Eleven Digital in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) haar softwareleverancier(s), hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Wanneer een Derde haar diensten in substantieel gewijzigde vorm, onder substantieel andere voorwaarden dan wel geheel niet meer of tijdelijk niet aanbiedt, heeft Eleven Digital het recht de Overeenkomst tegen de datum dat het voorgaande in werking treedt op te zeggen (dan wel anderszins te beëindigen), zonder dat Eleven Digital een (nadere) opzegtermijn in acht hoeft te nemen.
 6. In het geval Eleven Digital de rechten als bedoeld in de vorige leden uitoefent, dient Eleven Digital op eerste afroep van de Afnemer en Gebruiker (die binnen een redelijke termijn dient te worden gedaan op straffe van verval van rechten) de data met betrekking tot de Afnemer en Gebruiker die Eleven Digital tot haar beschikking heeft (voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is) tegen betaling door de Afnemer en Gebruiker aan Eleven Digital van € 2500,00 ter beschikking te stellen aan de Afnemer en Gebruiker. Indien de daadwerkelijke kosten voor Eleven Digital hoger zijn, dient de Afnemer en Gebruiker de daadwerkelijke kosten te vergoeden aan Eleven Digital.
 7. Indien Eleven Digital gebruik maakt van haar rechten als genoemd in dit artikel, is Eleven Digital op geen enkele wijze gehouden schade of kosten te vergoeden aan de Afnemer of aan Derden, dan wel een opzegtermijn in acht te nemen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
 8. In de relatie tussen de Afnemer en de Gebruiker kunnen bepaalde rechten van de Gebruiker tegenover de Afnemer ontstaan en worden mogelijk bepaalde voorzieningen aan de Afnemer en/of Gebruiker aangeboden. Hieronder wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan de mogelijkheid om de behaalde resultaten in te zien. Bij het eindigen van de Overeenkomst tussen Eleven Digital en de Afnemer zal Eleven Digital geen diensten meer aan de Afnemer verrichten en mogelijk de gegevens verwijderen, waardoor de uitoefening van de rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen door de Gebruiker eventueel niet meer mogelijk is. Eleven Digital kan niet instaan voor de uitoefening van de rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen na het einde van de Overeenkomst. Tevens kan Eleven Digital op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden, noch door de Afnemer noch door een Derde, voor het niet meer kunnen uitoefenen van rechten en/of het gebruik van deze voorzieningen na het einde van de Overeenkomst door Derden. De Afnemer vrijwaart Eleven Digital voor alle schade en kosten die Eleven Digital lijdt ten gevolge van het voorgaande en zal Eleven Digital alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent en alle kosten van een dergelijke procedure dragen.

  Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

 1. Eleven Digital is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Afnemer als bij Derden. Tevens is Eleven Digital niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door Eleven Digital in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
 2. Indien Eleven Digital wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende opdracht te boven gaan.
 4. In geval van aansprakelijkheid is Eleven Digital uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Eleven Digital aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Eleven Digital toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Eleven Digital is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Eleven Digital of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
 7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Eleven Digital daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
 8. De Afnemer zal Eleven Digital vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Eleven Digital daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Eleven Digital.

  Intellectuele eigendomsrechten

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, Diensten en producten etc., blijven berusten bij Eleven Digital of bij de Derde van wie Eleven Digital het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Afnemer ter beschikking te stellen. Eleven Digital verleent hierbij aan de Afnemer uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.
 2. De Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Eleven Digital materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Afnemer worden gebruikt door of namens Eleven Digital, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
 3. De Afnemer mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de Toepassingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
 4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Afnemer ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de diensten en Toepassingen te verwijderen of te omzeilen.
 5. Indien Eleven Digital door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Afnemer, is de Afnemer gehouden Eleven Digital in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Afnemer gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Eleven Digital.

  Privacy en vrijwaring

 1. De Afnemer dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Indien Eleven Digital gegevens of documenten aan de Afnemer ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Afnemer deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. Eleven Digital kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.
 2. De Afnemer heeft op grond van de wetgeving betreffende de ver- of bewerking van persoonsgegevens (zoals de Wbp) mogelijk verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Afnemer. De Afnemer zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Afnemer na te komen verplichtingen. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Eleven Digital begrepen en komen volledig voor rekening van de Afnemer.
 1. Indien Eleven Digital door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Afnemer van de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Afnemer, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Afnemer gehouden Eleven Digital te vrijwaren en de Afnemer zal Eleven Digital alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Eleven Digital daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.
 2. Eleven Digital verwerkt de persoonsgegevens van Afnemer conform de op de website gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

  Marketing

 1. Afnemer verstrekt Eleven Digital het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(‘s) en andere aanduidingen verband houdende met Afnemer te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Eleven Digital en als referentie op de website van Eleven Digital.

  Toepasselijk recht en geschillen

 2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Eleven Digital partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
 3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Eleven Digital exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Eleven Digital en Afnemer. Het staat echter Eleven Digital vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Eleven Digital en Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.
 4. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.

/ Waarom Eleven Digital

50+ Bedrijven helpen groeien
Meer dan 10 jaar ervaring
Eerlijk en open advies
Display expert

/ Klanten waar we trots op zijn

/ Een greep uit onze campagnes

Ga voor de juiste boodschap op het juiste moment.
Hieronder een greep uit onze campagnes; hoe doen we dat en hoe ziet dat er uit?

HQ & Postadres
Vakwerkhuis
Professor Snijdersstraat 2
2628 RA Delft

Contact
Plan direct je telefoongesprek in
E-mail: digital@eleven.ventures

Bedrijfsgegevens
KvK nummer:  54643260
BTW nummer:  NL001966047B02

Volg ons

/ ONTVANG TIPS OM SLIM ONLINE TE ADVERTEREN

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang updates, tips en nieuwe mogelijkheden.